Tomasz Kazubski

adwokat

Zajmuję się prowadzeniem sporów sądowych reprezentując przedsiębiorców. Działam głównie na terenie Śląska, ale chętnie przyjmuję ciekawe sprawy z terenu całej Polski.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Tomasz Kazubski18 kwietnia 20183 komentarze

pozew w postępowaniu uproszczonymPozew w postępowaniu uproszczonym powinien uprościć wszystkim życie. I ułatwia, czasami aż za bardzo. Rozmawiałem ostatnio z sędzią z Wydziału Cywilnego i opowiadał, że liczba pozwów pisanych przez różnego rodzaju firmy skupujące wierzytelności jest zatrważająca. Pokazał mi na zdjęciu ogrom akt dostarczonych z sekretariatu pewnego dnia. Na jego zdjęciu widać było biurko a przed nim „drugie biurko” ułożone z akt sądowych poukładanych na podłodze. Zdjęcie po prawej mogłoby zobrazować raczej przewodniczącego wydziału, który ma stos pozwów do zadekretowania 😉

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Dla przypomnienia podaję, że formularze znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, do których podaję link. Ciebie na początek interesują dwa pierwsze, które dotyczą pozwu, czyli pisma rozpoczynającego spór sądowy. Lepiej jak spróbujesz wypełnić go na komputerze, łatwiej go poprawiać i jest zawsze czytelniejszy. Możesz jednak najpierw go wydrukować a następnie wypełnić najlepiej pismem drukowanym. Co do zasady pozew w postępowaniu uproszczonym nie powinien zawierać poprawek.

W samym formularzu są krótkie pouczenia. Warto je przeczytać. Poniżej omówię każdą rubrykę. Szczególnie jeżeli formularz będziesz wypełniać pismem odręcznym to dopiero po zakończeniu skseruj go. Oryginał będzie dla sądu. Dodatkowo należy dołączyć tyle odpisów, czyli kopii, ilu jest pozwanych.

Pozew w postępowaniu uproszczonym jest bardzo sformalizowany. Dzięki temu powinien wszystkim ułatwić życie. Trzeba jednak pilnować, aby wypełnić wszystkie ważne rubryki. Pozostałe, które zostaną puste należy zakreślić najlepiej znakiem X, aby osoby postronne nie mogły niczego dopisać.

1. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zapłatę

Wypełniamy tylko rubryki w kolorze białym. Pierwsza z nich dotyczy wartości przedmiotu sporu. Mógłbym na ten temat pisać wiele, a na pewno kiedyś poświęcę temu osobny post. Jednak tutaj wskażę pokrótce najważniejsze informacje. Wartość przedmiotu sporu została opisana w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 19 do 26.

W postępowaniu uproszczonym mamy do czynienia w sumie tylko z 2 sytuacjami – sposobami obliczenia wartości przedmiotu sporu. W sprawach o zapłatę, bo te są najpopularniejsze, wartość przedmiotu sporu stanowi co do zasady kwota główna bez żądanych odsetek oraz poniesionych kosztów. Nie oznacza to, że w postępowaniu uproszczonym nie uzyskamy zasądzenia odsetek i poniesionych kosztów, jednak ich nie wlicza się do wartości przedmiotu sporu. Ponadto dochodzoną kwotę zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Dla przykładu przyjmijmy, że dochodzisz kwoty 140,27 zł za dostarczony towar wraz z odsetkami od 1 grudnia 2017 roku oraz kwotę 40 euro z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wtedy wartością przedmiotu sporu będzie kwota 141 złotych, czyli wartość kwoty głównej zaokrąglonej w górę.

Pamiętaj jednak, że pozew w postępowaniu uproszczonym stosuje się najczęściej do jednej sprawy. Nie można kumulować spraw, czyli zebrać wszystkie sprawy dotyczące jednego dłużnika i wysłać w jednym pozwie. Wyjątkiem jest dochodzenie roszczeń (żądań) wynikających z jednej umowy lub z różnych umów, ale dotyczących umów tego samego rodzaju np. dostawy towaru. Wtedy wartość przedmiotu sporu oblicza się poprzez zsumowanie (dodanie) wszystkich kwot głównych (czyli bez odsetek i kosztów).

1. Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lokali

Pamiętaj, że pozwem w postępowaniu uproszczonym możesz dochodzić czynszu i opłat tylko w najmie lokali mieszkalnych. Wartość przedmiotu sporu wynosi wtedy co do zasady cała zaległość jednak nie więcej niż zaległość za 1 rok. Przykładowo Twój dłużnik ma zaległości za 9 miesięcy po 700 złotych czynszu plus 9 miesięcy po 450 złotych opłat na rzecz spółdzielni plus odsetki. Wtedy wartość przedmiotu sporu wynosi 10.350 zł (9 x 700 =6.300, 9 x 450 =4.050, 6.300 + 4.050 = 10.350 zł).

Jeżeli jednak zaległość wynosi 18 miesięcy to do wartości przedmiotu sporu bierzemy pod uwagę zaległość za 12 miesięcy. Wtedy wartość przedmiotu sporu wynosi 13.800 zł (12 x 700 = 8.400, 12 x 450 = 5.400, 8.400 + 5.400 = 13.800 zł). Należy przy tym pamiętać, że w sprawach o zapłatę czynszu i opłat wszystkie sprawy rozpatrywane są w postępowaniu uproszczonym bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew w postępowaniu uproszczonym stosujemy co do zasady w sprawach, których wartość nie przekracza 20.000 złotych. Jednak nic się nie stanie jeżeli z formularza skorzystamy w sprawach o większych wartościach. W takim przypadku przewodniczący wydziału po prostu skieruje sprawę do postępowania zwykłego a nie uproszczonego.

2. Sąd, do którego jest składany pozew

Pozew w postępowaniu uproszczonym zawsze wnosi się do sądu rejonowego. Jeżeli jako przedsiębiorca wnosisz sprawę przeciwko osobie fizycznej (człowiekowi, a nie spółce lub innemu podmiotowi) to co do zasady powinieneś wnieść pozew według miejsca zamieszkania tej osoby. Chyba, że co innego wynika z umowy. Na pewno nie opłaca się składać pozwu do sądu, który mieści się daleko. Wtedy warto wnieść go do sądu, który znajduje się najbliżej, a nóż Twój przeciwnik nie podniesie zarzutu niewłaściwego sądu. Więcej na ten temat napisałem w innym poście – wybór sądu. Formularz nie wymaga, aby wskazywać wydział. Wystarczy krótko, np. Sąd Rejonowy w Rybniku.

Trochę inaczej sprawa wygląda jeżeli Twoim dłużnikiem jest przedsiębiorca. Wtedy właściwy do rozpoznania jest Wydział Gospodarczy. Nie w każdym sądzie znajduje się taki wydział. Trzeba po prostu poszukać. Jeżeli taki wydział nie znajduje się w sądzie, do którego chcesz złożyć pozew w postępowaniu uproszczonym, to trzeba sprawdzić strony internetowe sąsiednich sądów. Na przykład VI Wydział Gospodarczy w Sądzie Rejonowym w Rybniku rozpatruje sprawy gospodarcze, które według zasad ogólnych byłyby rozpoznane przez: Sąd Rejonowy w Rybniku, Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Sąd Rejonowy w Jastrzębiu – Zdroju, Sąd Rejonowy w Żorach, Sąd Rejonowy w Raciborzu.

3. Strona powodowa, powód

Stroną powodową określa się wszystkich, którzy występują z jakimś żądaniem. To może być jedna osoba, ale równie dobrze może być ich więcej. Powód zaś to pojedyncza osoba. Pisząc osoba mam na myśli zarówno osoby jako ludzi, jak również osoby prawne, czyli najczęściej spółki, z wyjątkiem spółki cywilnej. Należy pamiętać, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, czyli nie może występować jako podmiot w sądzie. W takiej sytuacji występują wszyscy wspólnicy. Pisałem o tym szerzej w innym poście – oznaczenie spółki cywilnej w pozwie.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako działalność jednoosobowa lub wspólnik spółki cywilnej musi w rubryce 3.1.1. podać swoje imię i nazwisko, najlepiej adres prowadzenia działalności gospodarczej (pisałem o tym w poście oznaczenie spółki cywilnej w pozwie, dlaczego lepiej nie podawać adresu zamieszkania) oraz numer PESEL. Spółki prawa handlowego muszą podać pełną nazwę, pełny adres siedziby oraz numer KRS.

Od 30 kwietnia 2018 roku w rubryce 3.1.1. należy wpisać adres do korespondencji wpisany do CEIDG (art. 126 § 2 pkt 1 kpc), jednak w rubryce 3.1.3. można wpisać inny adres do korespondencji, który będzie stosowany przez sąd w tej konkretnej sprawie.

3.1.2.Pełnomocnik powoda

Pełnomocnikiem w postępowaniu uproszczonym może być:

 • adwokat,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej, trzeba jednak pamiętać, że musi sprawa wynikać z umowy oraz nie dotyczyć kwot wyższych niż 20.000 zł,
 • zarządca majątkiem,
 • małżonek przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • rodzeństwo, czyli brat lub siostra przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • zstępni, czyli córka lub syn przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • wstępni, czyli matka lub ojciec przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • córka przysposobiona, syn przysposobiony, matka przysposabiająca, ojciec przysposabiający – przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • wspólnik spółki cywilnej,
 • pracownik,
 • inne osoby wymienione w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego, które jednak rzadko występują w postępowaniu wszczętym przez przedsiębiorcę.

W rubryce 3.1.2. wystarczy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika, jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest podanie w tym miejscu imienia i nazwiska pełnomocnika oraz adresu, pod którym pełnomocnik będzie odbierał pisma z sądu. Jest to o tyle istotne, że jeżeli w tej rubryce wpiszemy tylko imię i nazwisko pełnomocnika a jego adres w kolejnej rubryce 3.1.3. bez powtórnego podania imienia i nazwiska pełnomocnika to może znaleźć się taki sąd, który wezwie do uzupełnienia braków formalnych poprzez podanie adresu doręczeń dla pełnomocnika. Zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli ustanowiono pełnomocnika to pisma sądowe doręcza się pełnomocnikowi a nie powodowi. Może to być ten sam adres, ale nie musi.

4. Strona pozwana, pozwany

Stroną pozwaną określamy wszystkie osoby będące przeciwnikami powodów, czyli osób wnoszących pozew do sądu. Czasami jest to jedna osoba: fizyczna lub prawna (najczęściej spółka – bez spółki cywilnej), ale często jest więcej przeciwników. Pozwanym jest pojedyncza osoba przeciwko której wnosisz pozew.

W tym przypadku podajemy imię i nazwisko przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG oraz od 30 kwietnia 2018 roku należy w rubryce 4.2. (również w 4.4. i 4.6. przy drugim i trzecim pozwanym) wpisać adresy do korespondencji wpisane do CEIDG. W tym przypadku jest to duże ułatwienie bowiem od 30 kwietnia 2018 roku w przypadku nieodebrania przez pozwanego korespondencji wysłanej na ten adres dojdzie do uznania z mocy prawa za skutecznie doręczone. Identycznie wpisujemy dane wspólnika spółki cywilnej pamiętając, że sama spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej.

Podobnie jest w przypadku wszystkich spółek prawa handlowego i innych osób prawnych. Z tym, że wtedy wpisujemy adres podany w KRS, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru.

Nie zawsze musimy pozywać wszystkich dłużników, jednak to jest temat na osobny post. Jednak co do zasady zawsze lepiej jest pozwać wszystkich. Wtedy po zakończeniu postępowania sądowego w przypadku trudności z egzekucją w stosunku do jednego dłużnika (pozwanego) być może łatwiej będzie ściągnąć od innego. Co do zasady dłużnicy odpowiadają solidarnie, więc można później egzekwować od tego, od którego jest łatwiej lub szybciej.

5. formularz DS

W ostatniej rubryce na pierwszej stronie pozwu w postępowaniu uproszczonym zawarto pytanie, czy w formularzu udało nam się wymienić wszystkich powodów (wnoszących pozew) oraz wszystkich pozwanych (przeciwników tych, którzy wnoszą pozew). W formularzu twórca przewidział miejsce na 2 powodów oraz 3 pozwanych. Jeżeli wymieniłeś wszystkich to puste pola powyżej trzeba zakreślić, aby nie dało się tam nic dopisać, ale wystarczy duży znak X. Dodatkowo w punkcie 5 należy przekreślić słowo nie.

W przypadku potrzeby dopisania trzeciego i kolejnych powodów oraz czwartego i kolejnych pozwanych to musimy skorzystać z dodatkowego formularza DS, który również znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to odpowiednio 11 i 12 formularz w zależności, z którego formatu chcesz skorzystać.

Pozew w postępowaniu uproszczony – c.d.n.

Udało mi się omówić zaledwie 1 stronę formularza, a tekstu jest już naprawdę sporo. Niebawem opiszę kolejne części.

*******

Zachęcam również do przeczytania innych moich postów:

Postępowanie uproszczone

Spółka cywilna

W razie pytań można kontaktować się ze mną. Zachęcam do komentowania postu.

Adw. Tomasz Kazubski

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Adwokat Tomasz Kazubski Kancelaria Prawa Karnego Rybnik / Wodzisław Śląski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Asia 30 grudnia, 2018 o 22:08

  Kiedy można się spodziewać ciągu dalszego?
  Bardzo przejrzysty i zrozumiały post. Pomógł mi rozwiać wątpliwości.

  Odpowiedz

  Tomasz Kazubski 5 stycznia, 2019 o 22:12

  Jak znajdę chwilę czasu, ale myślę, że nieprędko 🙁
  Blog po części powstał z myślą o dużej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nad którą Ministerstwo Sprawiedliwości pracowało chyba ponad rok. Czekałem aż projekt wpłynie do Sejmu, bo nie lubię pisać o przyszłości tak niepewnej, że wiele może się jeszcze zmienić.

  Jednak nastał cud i projekt dużej nowelizacji kpc właśnie został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do prac parlamentarnych. Zatem będę teraz koncentrował się na zmianach.

  Ale pewnie wrócę do tego tematu, tym bardziej, że formularz raczej ulegnie zmianie po zmianach kpc.

  Odpowiedz

  Tomasz Kazubski 8 stycznia, 2019 o 12:47

  Pani Joanno,
  właśnie doczytałem w dużej nowelizacji kpc, nad którą zaczyna pracę Sejm, że ma być uchylony obowiązek korzystania z formularzy w procesie. Będą fakultatywne. Pytanie, czy Ministerstwo Sprawiedliwości będzie je w takim razie aktualizowało.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Adwokat Tomasz Kazubski Kancelaria Prawa Karnego Rybnik / Wodzisław Śląski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: