Tomasz Kuzabski

adwokat

Zajmuję się prowadzeniem sporów sądowych reprezentując przedsiębiorców. Działam głównie na terenie Śląska, ale chętnie przyjmuję ciekawe sprawy z terenu całej Polski.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Tomasz Kazubski18 kwietnia 2018Komentarze (0)

pozew w postępowaniu uproszczonymPozew w postępowaniu uproszczonym powinien uprościć wszystkim życie. I ułatwia, czasami aż za bardzo. Rozmawiałem ostatnio z sędzią z Wydziału Cywilnego i opowiadał, że liczba pozwów pisanych przez różnego rodzaju firmy skupujące wierzytelności jest zatrważająca. Pokazał mi na zdjęciu ogrom akt dostarczonych z sekretariatu pewnego dnia. Na jego zdjęciu widać było biurko a przed nim “drugie biurko” ułożone z akt sądowych poukładanych na podłodze. Zdjęcie po prawej mogłoby zobrazować raczej przewodniczącego wydziału, który ma stos pozwów do zadekretowania 😉

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Dla przypomnienia podaję, że formularze znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, do których podaję link. Ciebie na początek interesują dwa pierwsze, które dotyczą pozwu, czyli pisma rozpoczynającego spór sądowy. Lepiej jak spróbujesz wypełnić go na komputerze, łatwiej go poprawiać i jest zawsze czytelniejszy. Możesz jednak najpierw go wydrukować a następnie wypełnić najlepiej pismem drukowanym. Co do zasady pozew w postępowaniu uproszczonym nie powinien zawierać poprawek.

W samym formularzu są krótkie pouczenia. Warto je przeczytać. Poniżej omówię każdą rubrykę. Szczególnie jeżeli formularz będziesz wypełniać pismem odręcznym to dopiero po zakończeniu skseruj go. Oryginał będzie dla sądu. Dodatkowo należy dołączyć tyle odpisów, czyli kopii, ilu jest pozwanych.

Pozew w postępowaniu uproszczonym jest bardzo sformalizowany. Dzięki temu powinien wszystkim ułatwić życie. Trzeba jednak pilnować, aby wypełnić wszystkie ważne rubryki. Pozostałe, które zostaną puste należy zakreślić najlepiej znakiem X, aby osoby postronne nie mogły niczego dopisać.

1. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zapłatę

Wypełniamy tylko rubryki w kolorze białym. Pierwsza z nich dotyczy wartości przedmiotu sporu. Mógłbym na ten temat pisać wiele, a na pewno kiedyś poświęcę temu osobny post. Jednak tutaj wskażę pokrótce najważniejsze informacje. Wartość przedmiotu sporu została opisana w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 19 do 26.

W postępowaniu uproszczonym mamy do czynienia w sumie tylko z 2 sytuacjami – sposobami obliczenia wartości przedmiotu sporu. W sprawach o zapłatę, bo te są najpopularniejsze, wartość przedmiotu sporu stanowi co do zasady kwota główna bez żądanych odsetek oraz poniesionych kosztów. Nie oznacza to, że w postępowaniu uproszczonym nie uzyskamy zasądzenia odsetek i poniesionych kosztów, jednak ich nie wlicza się do wartości przedmiotu sporu. Ponadto dochodzoną kwotę zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Dla przykładu przyjmijmy, że dochodzisz kwoty 140,27 zł za dostarczony towar wraz z odsetkami od 1 grudnia 2017 roku oraz kwotę 40 euro z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wtedy wartością przedmiotu sporu będzie kwota 141 złotych, czyli wartość kwoty głównej zaokrąglonej w górę.

Pamiętaj jednak, że pozew w postępowaniu uproszczonym stosuje się najczęściej do jednej sprawy. Nie można kumulować spraw, czyli zebrać wszystkie sprawy dotyczące jednego dłużnika i wysłać w jednym pozwie. Wyjątkiem jest dochodzenie roszczeń (żądań) wynikających z jednej umowy lub z różnych umów, ale dotyczących umów tego samego rodzaju np. dostawy towaru. Wtedy wartość przedmiotu sporu oblicza się poprzez zsumowanie (dodanie) wszystkich kwot głównych (czyli bez odsetek i kosztów).

1. Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lokali

Pamiętaj, że pozwem w postępowaniu uproszczonym możesz dochodzić czynszu i opłat tylko w najmie lokali mieszkalnych. Wartość przedmiotu sporu wynosi wtedy co do zasady cała zaległość jednak nie więcej niż zaległość za 1 rok. Przykładowo Twój dłużnik ma zaległości za 9 miesięcy po 700 złotych czynszu plus 9 miesięcy po 450 złotych opłat na rzecz spółdzielni plus odsetki. Wtedy wartość przedmiotu sporu wynosi 10.350 zł (9 x 700 =6.300, 9 x 450 =4.050, 6.300 + 4.050 = 10.350 zł).

Jeżeli jednak zaległość wynosi 18 miesięcy to do wartości przedmiotu sporu bierzemy pod uwagę zaległość za 12 miesięcy. Wtedy wartość przedmiotu sporu wynosi 13.800 zł (12 x 700 = 8.400, 12 x 450 = 5.400, 8.400 + 5.400 = 13.800 zł). Należy przy tym pamiętać, że w sprawach o zapłatę czynszu i opłat wszystkie sprawy rozpatrywane są w postępowaniu uproszczonym bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew w postępowaniu uproszczonym stosujemy co do zasady w sprawach, których wartość nie przekracza 20.000 złotych. Jednak nic się nie stanie jeżeli z formularza skorzystamy w sprawach o większych wartościach. W takim przypadku przewodniczący wydziału po prostu skieruje sprawę do postępowania zwykłego a nie uproszczonego.

2. Sąd, do którego jest składany pozew

Pozew w postępowaniu uproszczonym zawsze wnosi się do sądu rejonowego. Jeżeli jako przedsiębiorca wnosisz sprawę przeciwko osobie fizycznej (człowiekowi, a nie spółce lub innemu podmiotowi) to co do zasady powinieneś wnieść pozew według miejsca zamieszkania tej osoby. Chyba, że co innego wynika z umowy. Na pewno nie opłaca się składać pozwu do sądu, który mieści się daleko. Wtedy warto wnieść go do sądu, który znajduje się najbliżej, a nóż Twój przeciwnik nie podniesie zarzutu niewłaściwego sądu. Więcej na ten temat napisałem w innym poście – wybór sądu. Formularz nie wymaga, aby wskazywać wydział. Wystarczy krótko, np. Sąd Rejonowy w Rybniku.

Trochę inaczej sprawa wygląda jeżeli Twoim dłużnikiem jest przedsiębiorca. Wtedy właściwy do rozpoznania jest Wydział Gospodarczy. Nie w każdym sądzie znajduje się taki wydział. Trzeba po prostu poszukać. Jeżeli taki wydział nie znajduje się w sądzie, do którego chcesz złożyć pozew w postępowaniu uproszczonym, to trzeba sprawdzić strony internetowe sąsiednich sądów. Na przykład VI Wydział Gospodarczy w Sądzie Rejonowym w Rybniku rozpatruje sprawy gospodarcze, które według zasad ogólnych byłyby rozpoznane przez: Sąd Rejonowy w Rybniku, Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Sąd Rejonowy w Jastrzębiu – Zdroju, Sąd Rejonowy w Żorach, Sąd Rejonowy w Raciborzu.

3. Strona powodowa, powód

Stroną powodową określa się wszystkich, którzy występują z jakimś żądaniem. To może być jedna osoba, ale równie dobrze może być ich więcej. Powód zaś to pojedyncza osoba. Pisząc osoba mam na myśli zarówno osoby jako ludzi, jak również osoby prawne, czyli najczęściej spółki, z wyjątkiem spółki cywilnej. Należy pamiętać, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, czyli nie może występować jako podmiot w sądzie. W takiej sytuacji występują wszyscy wspólnicy. Pisałem o tym szerzej w innym poście – oznaczenie spółki cywilnej w pozwie.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako działalność jednoosobowa lub wspólnik spółki cywilnej musi w rubryce 3.1.1. podać swoje imię i nazwisko, najlepiej adres prowadzenia działalności gospodarczej (pisałem o tym w poście oznaczenie spółki cywilnej w pozwie, dlaczego lepiej nie podawać adresu zamieszkania) oraz numer PESEL. Spółki prawa handlowego muszą podać pełną nazwę, pełny adres siedziby oraz numer KRS.

Od 30 kwietnia 2018 roku w rubryce 3.1.1. należy wpisać adres do korespondencji wpisany do CEIDG (art. 126 § 2 pkt 1 kpc), jednak w rubryce 3.1.3. można wpisać inny adres do korespondencji, który będzie stosowany przez sąd w tej konkretnej sprawie.

3.1.2.Pełnomocnik powoda

Pełnomocnikiem w postępowaniu uproszczonym może być:

 • adwokat,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej, trzeba jednak pamiętać, że musi sprawa wynikać z umowy oraz nie dotyczyć kwot wyższych niż 20.000 zł,
 • zarządca majątkiem,
 • małżonek przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • rodzeństwo, czyli brat lub siostra przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • zstępni, czyli córka lub syn przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • wstępni, czyli matka lub ojciec przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • córka przysposobiona, syn przysposobiony, matka przysposabiająca, ojciec przysposabiający – przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • wspólnik spółki cywilnej,
 • pracownik,
 • inne osoby wymienione w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego, które jednak rzadko występują w postępowaniu wszczętym przez przedsiębiorcę.

W rubryce 3.1.2. wystarczy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika, jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest podanie w tym miejscu imienia i nazwiska pełnomocnika oraz adresu, pod którym pełnomocnik będzie odbierał pisma z sądu. Jest to o tyle istotne, że jeżeli w tej rubryce wpiszemy tylko imię i nazwisko pełnomocnika a jego adres w kolejnej rubryce 3.1.3. bez powtórnego podania imienia i nazwiska pełnomocnika to może znaleźć się taki sąd, który wezwie do uzupełnienia braków formalnych poprzez podanie adresu doręczeń dla pełnomocnika. Zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli ustanowiono pełnomocnika to pisma sądowe doręcza się pełnomocnikowi a nie powodowi. Może to być ten sam adres, ale nie musi.

4. Strona pozwana, pozwany

Stroną pozwaną określamy wszystkie osoby będące przeciwnikami powodów, czyli osób wnoszących pozew do sądu. Czasami jest to jedna osoba: fizyczna lub prawna (najczęściej spółka – bez spółki cywilnej), ale często jest więcej przeciwników. Pozwanym jest pojedyncza osoba przeciwko której wnosisz pozew.

W tym przypadku podajemy imię i nazwisko przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG oraz od 30 kwietnia 2018 roku należy w rubryce 4.2. (również w 4.4. i 4.6. przy drugim i trzecim pozwanym) wpisać adresy do korespondencji wpisane do CEIDG. W tym przypadku jest to duże ułatwienie bowiem od 30 kwietnia 2018 roku w przypadku nieodebrania przez pozwanego korespondencji wysłanej na ten adres dojdzie do uznania z mocy prawa za skutecznie doręczone. Identycznie wpisujemy dane wspólnika spółki cywilnej pamiętając, że sama spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej.

Podobnie jest w przypadku wszystkich spółek prawa handlowego i innych osób prawnych. Z tym, że wtedy wpisujemy adres podany w KRS, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru.

Nie zawsze musimy pozywać wszystkich dłużników, jednak to jest temat na osobny post. Jednak co do zasady zawsze lepiej jest pozwać wszystkich. Wtedy po zakończeniu postępowania sądowego w przypadku trudności z egzekucją w stosunku do jednego dłużnika (pozwanego) być może łatwiej będzie ściągnąć od innego. Co do zasady dłużnicy odpowiadają solidarnie, więc można później egzekwować od tego, od którego jest łatwiej lub szybciej.

5. formularz DS

W ostatniej rubryce na pierwszej stronie pozwu w postępowaniu uproszczonym zawarto pytanie, czy w formularzu udało nam się wymienić wszystkich powodów (wnoszących pozew) oraz wszystkich pozwanych (przeciwników tych, którzy wnoszą pozew). W formularzu twórca przewidział miejsce na 2 powodów oraz 3 pozwanych. Jeżeli wymieniłeś wszystkich to puste pola powyżej trzeba zakreślić, aby nie dało się tam nic dopisać, ale wystarczy duży znak X. Dodatkowo w punkcie 5 należy przekreślić słowo nie.

W przypadku potrzeby dopisania trzeciego i kolejnych powodów oraz czwartego i kolejnych pozwanych to musimy skorzystać z dodatkowego formularza DS, który również znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to odpowiednio 11 i 12 formularz w zależności, z którego formatu chcesz skorzystać.

Pozew w postępowaniu uproszczony – c.d.n.

Udało mi się omówić zaledwie 1 stronę formularza, a tekstu jest już naprawdę sporo. Niebawem opiszę kolejne części.

*******

Zachęcam również do przeczytania innych moich postów:

Postępowanie uproszczone

Spółka cywilna

W razie pytań można kontaktować się ze mną. Zachęcam do komentowania postu.

Adw. Tomasz Kazubski

{ 0 komentarze }

Postępowanie uproszczone

Tomasz Kazubski13 marca 20186 komentarzy

postępowanie uproszczonePostępowanie uproszczone zostało wymyślone, aby ułatwić prowadzenie prostych postępowań sądowych bez angażowania adwokatów, czy radców prawnych. Jakiś czas temu zwrócił się do mnie lokalny przedsiębiorca telekomunikacyjny z propozycją, abym prowadził jego sprawy sądowe. Ze względu na niskie kwoty nieopłaconych faktur i problemy w sądzie z niektórymi pozwami chciał się pozbyć tych problemów. Niestety kwoty były rzeczywiście niskie. Z tego co pamiętam to zaczynały się od 50 złotych do kilkuset złotych. Dla tego przedsiębiorcy zawsze to był jakiś dochód. Poza tym, gdyby informacje o zaniechaniu ścigania dłużników rozeszły się po jego klientach to miałby jeszcze większe problemy.

Musiałem jednak odmówić przejęcia tych spraw, bo zupełnie nie opłacało się to finansowo. W tamtym czasie nie miałem jeszcze zatrudnionej aplikantki i studentki, które ogarnęły by takie proste sprawy. Nie wiem, jak w innych kancelariach, ale jeżeli punktem odniesienia są minimalne stawki adwokackie z rozporządzenia i miałoby to być korzystne finansowo również dla przedsiębiorcy to pojedyncza sprawa sądowa powinna dotyczyć min. kwoty 1500 złotych. Nie dotyczy to oczywiście całych pakietów spraw identycznych, w których zmieniają się tylko kwoty i dane osobowe. Jak sam widzisz postępowanie uproszczone jest właśnie na tyle proste, aby przedsiębiorcy rękami swoich pracowników byli w stanie sami ogarnąć temat.

Dobra umowa to podstawa

Jeżeli Twoja firma zajmuje się obsługą konsumentów lub firm, ale kwoty są niewielkie to zamiast angażować adwokata lub radcę prawnego do prowadzenia postępowania sądowego lepiej zatrudnić go do sporządzenia dobrego projektu umowy. Będziesz wielokrotnie go używał w takich samych wypadkach. Innym rozwiązaniem jest wystawianie faktur, które będą akceptowane przez drugą stronę. Wtedy sprawa będzie jeszcze prostsza, bo będzie nadawała się do postępowania nakazowego.

W najbliższym czasie nie mam w planach pisania postów o fakturach. Dlatego proponuję Tobie blog Mecenasa Wojciecha Jelińskiego – Pozew z faktury. Możesz tam znaleźć wiele praktycznych informacji w tym zakresie. Myślę, że będzie też w stanie pomóc jak dobrze ustawić w Twoim przedsiębiorstwie fakturowanie.

Dobrym rozwiązaniem będzie również przeprowadzenie szkolenia z postępowania uproszczonego dla mikro przedsiębiorcy lub wyznaczonego pracownika z większej firmy. Ewentualnie można zdecydować się na wykupienie jakiegoś ryczałtu miesięcznego. Konsultacje telefoniczne powinny rozwiązać pojawiające się jakieś problemy.

Postępowanie uproszczone

Poświęcę co najmniej kilka postów na postępowanie uproszczone. W następnym poście dokładnie omówię pozew. Należy jednak pamiętać, że Kodeks postępowania cywilnego poświęca temu tematowi zaledwie 14 artykułów. Po prostu warto, abyś sam je przeczytał (od art. 5051 do art. 50514 – pisze się to tak jakby był to artykuł 505 do potęgi 1 i 14, a wymawia się: art. 505 z indeksem 1 lub art. 505 ze znacznikiem 1).

I teraz jeszcze jedna ważna sprawa, o której zapominają również adwokaci i radcowie prawni. Mamy 3 rodzaje postępowań: nakazowe, upominawcze i uproszczone. To nie są 3 niezależne postępowania. Postępowanie nakazowe może przeistoczyć się w postępowanie uproszczone. Tak samo postępowanie upominawcze może przeistoczyć się w postępowanie uproszczone. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że część postępowań jest nakazowo – uproszczonych, a część upominawczo – uproszczonych. Wynika to z prostej przyczyny. Jeżeli pozew dotyczy spraw, które należą do postępowania uproszczonego to należy je wnieść na formularzu. A formularz jest czymś charakterystycznym tylko dla postępowania uproszczonego.

Formularz

Tak jak już wspomniałem, bez względu na to, czy będziesz wnosił o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy też nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, to jeżeli sprawa nadaje się do postępowania uproszczonego musisz wnieść ją na formularzu. Aby nie narażać się na dziwne firmy, które oferują różne, płatne formularze w Internecie, najprościej będzie, gdy ściągniesz go ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Oto link do formularza.

Masz tam do dyspozycji formularze w dwóch formatach. Plik pdf – do wydruku i ręcznego wypisywania oraz rtf – do uzupełniania na komputerze, a następnie wydrukowanie gotowego. Szczerze polecam wersję rtf i pisanie pozwu na komputerze. Można go zapisać, nanosić poprawki, będzie czytelny.

Jeżeli chcesz zaoszczędzić czas to pamiętaj, że pozew, ale też i odpowiedź na pozew, należy wnosić na formularzu. W przeciwnym razie sąd wezwie Ciebie do prawidłowego wniesienia pozwu na formularzu. To jednak spowoduje zwłokę w rozpoznaniu sprawy min. o 2 tygodnie.

Rodzaje spraw

Postępowanie uproszczone jest wyjątkiem, więc nie wszystkie sprawy są rozpatrywane w tym trybie.

Stosuje się je do 3 rodzajów spraw:

 • roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 złotych (co do zasady jeżeli dochodzisz kwoty nie wyższej niż 20.000 złotych),
 • roszczeń wynikających z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli umowa nie dotyczy sprawy o wartości wyższej niż 20.000 złotych),
 • spraw o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemców oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Kolejne posty dotyczące postępowania uproszczonego, w tym pozwu przedsiębiorcy napiszę wkrótce.

*******

Zapraszam do przeczytania również innych moich postów:

Brak adresu pozwanego

Oznaczenie spółki cywilnej w pozwie

W razie problemów można kontaktować się ze mną.

Adw. Tomasz Kazubski

stan prawny na 13 marca 2018 roku

{ 6 komentarze }

zabezpieczenie nie tylko dowodu a losowanie sędziegoZabezpieczenie nie tylko dowodu a losowanie sędziego to temat wydawałoby się bardzo niszowy, ale jednak może nastręczyć nie lada problemów nie tylko jedynie wnioskodawcy, ale również przewodniczącemu wydziału.

Miałem niedawno taką oto sytuację: Moja klientka była uczestnikiem postępowania. Była schorowana, na stałe zamieszkiwała w Wielkiej Brytanii. Przyleciała specjalnie na rozprawę. Okazało się jednak, że pewien wątek sąd wyłączył do odrębnego postępowania. Szybko złożyłem wniosek o przesłuchanie jej w ramach tego wyłączonego postępowania w ramach zabezpieczenia dowodu. Jednak nie było to takie proste.

Losowanie sędziów

Od 1 stycznia 2018 roku w sądach sprawy przydzielane są losowo przez specjalny program komputerowy umieszczony w Ministerstwie Sprawiedliwości. Według Regulaminu urzędowania sądów powszechnych sprawa powinna być przydzielona sędziemu w ciągu 4 dni roboczych od jej wpłynięcia do sądu. Pewnie w każdym sądzie jest inaczej, jednak zdarzają się sądy, w których oczekiwanie na rejestrację sprawy przed losowaniem trwa 3-4 dni.

Nie można nic zrobić, przesunąć sprawy na początek, bo data wpływu jest świętością. Być może można taką sprawę zarejestrować jako pierwszą, gdy pracownicy sekretariatu rozpoczynają wprowadzać sprawy z danego dnia. Niezależnie od wszystkiego “maszyna losująca” nie robi tego na bieżąco, a jedynie raz dziennie po zakończeniu pracy sądu. Zatem zabezpieczenie nie tylko dowodu a losowanie sędziego nie idą w parze. Zabezpieczenie powinno być szybkie a na losowanie trzeba czekać.

Zabezpieczenie dowodu

Można żądać zabezpieczenia dowodu jeżeli jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione. Takich przypadków jest wiele, jednak ja go stosuję najczęściej wtedy, kiedy wiem, że świadek stale zamieszkujący za granicą będzie w Polsce w ściśle określonym terminie.

Czasami może zdarzyć się również tak, że przyjeżdża klient do Polski, omawiamy sprawę, podpisujemy umowę, ale za kilka dni on wyjeżdża i długo go nie będzie. Wtedy próbuję szybko doprowadzić do tego, aby był przesłuchany przez sąd w ramach zabezpieczenia dowodu. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza możliwość przeprowadzenia zabezpieczenia dowodu nawet przed wszczęciem postępowania.

Zabezpieczenie roszczenia

Można nie tylko zabezpieczyć dowód, ale również swoje żądanie. W zwykłych sprawach na rozpoznanie zabezpieczenia czeka się długo, jednak w sprawach gospodarczych w niektórych sprawach sąd powinien działać natychmiastowo. Zwłoka 6-7 dni może być dla Ciebie bardzo niekorzystna, więc trzeba pilotować sprawę i ciągle dopominać się w sekretariacie, aby wyznaczyli sędziego, który rozpozna wniosek o zabezpieczenie.

Zabezpieczenie nie tylko dowodu a losowanie sędziego

Okazuje się jednak, że nie ma w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych wprost przepisu, który można wykorzystać. Ja w mojej sprawie uratowałem się, gdyż jest zapis § 43 ust. 7, który nie przewiduje losowania sędziego do sprawy wyłączonej do odrębnego prowadzenia.

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, to najlepiej w przypadku problemów powołać się na § 52d tegoż Regulaminu. Przewiduje on możliwość rozpoznawania spraw pilnych przez sędziego pełniącego dyżur. Problemem jest jednak zapis, że sędziemu pełniącemu dyżur przydzielane są sprawy, co do których ustawa wymaga ich rozpoznania w terminie 72 godzin. Takich spraw poza zastosowaniem tymczasowego aresztu de facto nie ma. Można zastanowić się, czy prawodawca miał na myśli tylko te sprawy. Wydaje mi się, że nie. Wyłączył bowiem z tego trybu sprawy o nadanie klauzuli wykonalności, czyli sprawę co do zasady cywilną oraz sprawy rejestrowe i wieczystoksięgowe.

Przy zabezpieczaniu dowodu oraz roszczenia Kodeks postępowania cywilnego używa zwrotu: przypadek niecierpiący zwłoki (art. 311, 313, 314, 735) albo bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia. Racjonalny prawodawca powinien używać tożsamych zwrotów, więc dokonując interpretacji językowej można dojść do wniosku, że ten przepis nie ma zastosowania.

Jeżeli ktoś z Was zna rozwiązanie tego problemu to proszę podzielić się swoim doświadczeniem w komentarzach. Jeżeli okaże się, że nie ma rozwiązania tego problemu to może zdecyduję się napisać do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o zmianę rozporządzenia w celu usunięcia luki prawnej. Jak sam widzisz zabezpieczenie nie tylko dowodu a losowanie sędziego to nie taka prosta sprawa.

Zmotywowanie sędziego

Na koniec podzielę się z Tobą, jak można zmotywować sędziego, ale to już w trakcie postępowania, do przesłuchania świadka lub strony w ramach zabezpieczenia dowodu. Zawsze w takiej sytuacji można zasygnalizować sądowi, że w przypadku odrzucenia wniosku, będzie złożony wniosek o przesłuchanie świadka (strony) w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. To jest jedynie taki mój niecny plan, ale nigdy z niego nie skorzystałem, bo zawsze trafiałem na życzliwych sędziów, którzy zgadzali się na przesłuchanie w ramach zabezpieczenia dowodu.

******

W sprawie zabezpieczenia dowodu odsyłam do strony internetowej.

Jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej to pamiętaj, aby dobrze oznaczyć wspólników w pozwie. Pisałem o tym w osobnym poście – oznaczenie spółki cywilnej w pozwie.

O postępowaniu uproszczonym będzie cała seria postów, ale można już przeczytać pierwszy post – postępowanie uproszczone.

W razie problemów zachęcam do kontaktu.

Adw. Tomasz Kazubski

{ 0 komentarze }

Brak adresu pozwanego

Tomasz Kazubski22 lutego 20182 komentarze

brak adresu pozwanegoBrak adresu pozwanego to dość częsty problem, a bez niego sąd nie rozpatrzy Twojej sprawy. Czasami my – adwokaci jesteśmy ustanawiani kuratorami dla osób, których nie można znaleźć. Prowadzimy sprawę będąc de facto takim pełnomocnikiem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Jednak u nas w kancelarii za punkt honoru stawiamy sobie odnalezienie takiej osoby. Z racji tego, że nasza kancelaria mieści się na Śląsku to wiele osób wyjechało w przeszłości do Niemiec. Pamiętam jak moja wspólniczka raz ustaliła adres dzięki pomocy miejscowego księdza. Innym razem rozsyłaliśmy chyba 20 listów do członków rodziny rozsianej po całej Europie, w Kanadzie i w USA. Za każdy razem udawało nam się odnaleźć człowieka.

Wymóg formalny

Zgodnie z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego w pierwszym piśmie do sądu należy podać adresy zamieszkania stron lub ich siedziby. Od 1 marca 2018 roku miał wejść w życie zmieniony przepis zakładający, że jeżeli stroną jest przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy podać widniejący tam adres do korespondencji (jednak proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony i pewnie wejście w życie przepisu opóźni się).

Brak adresu pozwanego

Jednak bez względu na unormowania kodeksowe wiele razy zdarza się, że przedsiębiorca znika przed wierzycielami – najczęściej po zakończeniu nieudanego prowadzenia firmy. Nie pomoże nam zmiana przepisów bowiem przedsiębiorca może wykreślić się z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wtedy ten przepis nie będzie miał zastosowania. Jeżeli sami lub przy dużych sprawach przy pomocy detektywa, nie będziemy w stanie ustalić adresu zamieszkania pozwanego pozostaje nam ustanowienie przez sąd kuratora, który będzie reprezentował pozwanego w postępowaniu sądowym.

Brak adresu pozwanego to problem, jednak czasami trzeba działać szybko. Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść o zabezpieczenie dowodu lub roszczenia. Trochę napisałem o tym w innym poście: zabezpieczenie nie tylko dowodu a losowanie sędziego.

Ostatni znany adres zamieszkania

Tak jak już wielokrotnie pisałem, życie trzeba sobie ułatwiać a nie utrudniać. Jeżeli nie znasz miejsca zamieszkania pozwanego to wpisz ostatni znany przez Ciebie adres zamieszkania. Sąd na pewno wyśle pozew pod ten adres. Może okazać się, że ktoś np. z rodziny jednak odbierze pozew i powiadomi pozwanego.

Może dojść również do sytuacji, że przesyłka będzie podwójnie awizowana i sąd uzna pozew za doręczony (jednak w tym zakresie mają zmienić się przepisy). Często zdarza się, że pozwany odnajduje się sam lub na etapie egzekucji komorniczej. Dopiero w przypadku uzyskania przez sąd informacji, że pozwany nie zamieszkuje pod wskazanym adresem wezwie Ciebie do podania aktualnego adresu.

Poszukiwanie adresu

Brak adresu pozwanego to jeszcze nie problem. Zawsze możemy wnosić do sądu, aby ustanowił dla pozwanego kuratora, który będzie go reprezentował. Jednak wcześniej musisz uprawdopodobnić, że nie potrafisz ustalić tego adresu.

W tym celu najlepiej zwrócić się do urzędu miasta lub gminy ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego. To jest najszybsze rozwiązanie. Możesz też napisać do Wydziału Udostępniania Danych – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, jednak jest to rozwiązanie czasochłonne.

Kurator dla pozwanego

Z jednej strony jest to ostateczność, jeżeli nie znamy adresu pozwanego, bo musimy wyłożyć pieniądze na wynagrodzenie kuratora i będzie trudniej na rozprawach, jeżeli kurator będzie aktywny. Z drugiej jednak strony ustanowienie kuratora co do zasady zabezpiecza Cię przed wnioskiem o wznowienie postępowania, gdy pozwany odnajdzie się.

Są w Polsce sądy, które ustanawiają kuratora w osobie pracownika sądu, wtedy sprawa jest prosta. Tak jest np. w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Jednak w części sądów kuratorami są adwokaci i radcowie prawni, więc ustanawiając kuratora sami wykładamy pieniądze na wynagrodzenie bądź co bądź, ale profesjonalnego pełnomocnika dla swojego przeciwnika procesowego. Czasami można sobie wybrać sąd, który rozpozna naszą sprawę. O tym możesz więcej przeczytać w moim poście pt. Wybór sądu.

Wniosek

Pamiętaj jednak, że sąd w postępowaniu procesowym nie ustanowi sam z urzędu kuratora. Będzie czekał na Twój wniosek. Przypomniał o tym ostatnio Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim wyroku.

*****

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pamiętaj o prawidłowym oznaczeniu strony powodowej. Pisałem o tym na blogu w poście Oznaczenie spółki cywilnej w pozwie.

O postępowaniu uproszczonym będzie kilka postów, ale już teraz można przeczytać pierwszy z nich pt. Postępowanie uproszczone.

W przypadku problemów zachęcam do kontaktu z mną.

Adw. Tomasz Kazubski

{ 2 komentarze }

oznaczenie spółki cywilnej w pozwieJak się okazuje w praktyce sądowej oznaczenie spółki cywilnej w pozwie stwarza nie lada problem. Wiele spraw zostało przegranych przez przedsiębiorców z tego powodu. Dlatego najprościej pokazać to w formie wzoru.

Wspólnicy

Życie pokazuje, że prowadzenie działalności gospodarczej ze wspólnikiem to takie małżeństwo zawodowe. Jest trudne, bo każdy ma inny charakter, przychodzi zmęczenie, kryzysy. Są również plusy. Jak już wspominałem, prowadzimy z mec. Patrycją Niepelt kancelarię w formie spółki cywilnej. Wiecie, czego najbardziej nam zazdroszczą inni adwokaci?

Właśnie tego, że jest nas dwójka i możemy siebie zastępować. Jest to niesamowity luksus psychiczny, kiedy jeden z nas wyjeżdża na urlop, w ostatni dzień pracy wychodzi z kancelarii, ustawia w swoim telefonie przekierowania wszystkich połączeń telefonicznych do drugiego wspólnika i ma święty spokój. Odcina się całkowicie od pracy zawodowej i spokojnie korzysta z wolności 😉 Do tego, co specyficzne w naszej branży, jako wspólnicy możemy pozwolić sobie na dłuższe wakacje niż samodzielni adwokaci, którzy zwykle ograniczają się do krótkiego urlopu 7 dniowego.

Spółka cywilna

Przypomnę Ci, o czym pisałem już wcześniej we wpisie: spółka cywilna, że tylko ona jako jedyna w Polsce ze wszystkich typów spółek nie ma osobowości prawnej. Dlatego w prawie całym obrocie prawnym jak i w sprawach sądowych występują wspólnicy spółki cywilnej a nie sama spółka. Rodzi to wiele komplikacji, ale jak życie pokazuje, to te prawdziwe komplikacje pojawiają się przede wszystkim w postępowaniach sądowych. W codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej nikt się tym za bardzo nie przejmuje. Każdy mimo wszystko traktuje spółkę cywilną de facto tak, jakby tą osobowość prawną posiadała.

Spółka cywilna w sądzie

W postępowaniu sądowym musi jednak być porządek prawny i tutaj musisz być skrupulatny i pamiętać o tym, że wnosząc pozew do sądu nie robi tego spółka a wszyscy wspólnicy. W przeciwnym razie przegrasz sprawę, stracisz czas i pieniądze. Najgorsze, że nadal zdarzają się sędziowie, którzy o tym nie pamiętają. Można prowadzić sprawę sądową przez kilka lat, a na sam koniec okaże się, że sprawa jest przegrana. Sąd powinien reagować na takie nieprawidłowości od razu, jednak w części spraw, które prowadzone są w postępowaniu uproszczonym sąd nic nie może z tym zrobić.

Oznaczenie spółki cywilnej w pozwie

Szukałem w wielu miejscach w Internecie, co można znaleźć na ten temat. Okazuje się, że sporo osób coś na ten temat pisze, ale bardzo trudno znaleźć przykład lub jak kto woli wzór, który zobrazuje, o co dokładnie chodzi. Dlatego postanowiłem ułatwić Ci zadanie i poniżej umieszczam taki wzór, a później go omówię.

Wzór na oznaczenie spółki cywilnej w pozwie

Powodowie:

 1. Anna Nowak ul. Kręta 2, 44-300 Wodzisław Śląski PESEL: 80010112345
 2. Jan Kowalski ul. Kręta 2, 44-300 Wodzisław Śląski PESEL: 80030312345

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Nowak, Jan Kowalski spółka cywilna

Krótkie wyjaśnienie

Najważniejsze, o czym będę powtarzał wielokrotnie, aby to utkwiło, pozew do sądu wnoszą wspólnicy. Dlatego wymieniamy ich z imienia i nazwiska. Następnie podajemy ich adresy zamieszkania (!). Jednak jeżeli to my wnosimy pozew i inicjujemy postępowanie sądowe to nikt nie będzie zwracał uwagi na to, jeżeli zamiast adresu zamieszkania podacie adres spółki, czyli adres biura, gdzie odbierasz korespondencję firmową. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, aby ktokolwiek wzywał do uzupełnienia danych o adresy zamieszkania. Ja szanuję sobie prywatność i Tobie też to polecam. Po co Twój kontrahent, tym bardziej ten, z którym właśnie masz konflikt miał znać Twój adres zamieszkania. Ogólnie sens jest taki, przynajmniej jeżeli jesteś jednym z powodów, aby korespondencja sądowa do Ciebie dotarła.

Ważne jest również to, aby wskazać numery PESEL wspólników. Bez tego sąd na pewno wezwie do uzupełnienia pozwu.

Na koniec należy dopisać zwrot o tym, że wspólnicy prowadzą wspólnie spółkę cywilną. Uzmysłowi to wszystkim, również komornikowi w przyszłości, że sprawa związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to bardzo istotne i na razie musisz mi uwierzyć, że tak jest, a w osobnym poście dokładnie wytłumaczę dlaczego.

Zaznaczę również, że tak wniesiony pozew powinni podpisać wszyscy wspólnicy, jeżeli żadnego z nich lub wszystkich nie reprezentuje pełnomocnik. O tym również napiszę w osobnym pozwie.

Jeżeli masz ochotę na więcej szczegółów napisanych językiem prawniczym to zapraszam do lektury wyroku Sądu Najwyższego.

Część Twoich spraw na pewno wynika z umowy pisemnej. Wtedy warto pamiętać o możliwości wyboru sądu i zapisaniu tego w umowie. To bardzo ułatwia życie. Możesz o tym przeczytać w innym moim poście: wybór sądu.

W razie pytań można skontaktować się ze mną.

Adw. Tomasz Kazubski

{ 3 komentarze }